زمانبندی و درصد جذب سرمایه طبق فراخوان مدیر

سهامدار صندوق
صندوق حمایت از زیست فن‌آوری
صندوق توسعه فن‌آوری‌‌های نوین
کارگزاری سهم آشنا
فرانگر‌پرتو
نرگس سالم
سانیار
سبدگردان سهم‌آشنا
هلدینگ سهم‌آشنا
تعداد سهام
29,000
9,000
31,700
1,000
1,000
1,000
26,300
1,000
تادیه نخست (موسسین) مهر 1396
پرداخت شده(12%)
3,600,000,000
3,600,000,000
1,200,000,000
120,000,000
0
0
0
0
تادیه دوم اردیبهشت 1399
پرداخت شده (43%)
12,470,000,000
3,870,000,000
13,631,000,000
430,000,000
430,000,000
430,000,000
11,309,000,000
430,000,000
مانده در تعدیه(45%)
13,050,000,000
4,050,000,000
14,265,000,000
450,000,000
450,000,000
450,000,000
11,835,000,000
450,000,000