اطلاعات کلی صندوق

اطلاعات کلی

جمع‌آوری منابع مالی و سرمايه‌گذاري در اوراق مالکیت اشخاص حقوقیِ با موضوع فعالیت در پروژه‌های فکری و نوآورانه در طرح های زیست فناوری و سلامت ، اطلاعات و ارتباطات ، مواد پیشرفته و نانوتکنولوژی به منظور به بهره‌برداري و تجاري سازي دارايي‌هاي ياد شده از طريق تملک خرد يا مديريتي می‌باشد.