دارندگان واحدهای موسسین

دارندگان واحدهای موسسین
ردیف
نام دارندگان واحدهای موسسین
تعداد
درصد
درصد از کل
1
صندوق حمایت از زیست‌فناوری
29000
41%
29%
2
صندوق توسعه فناوری‌های نوین
9000
13%
9%
3
کارگزاری سهم آشنا
31700
45%
32%
4
شرکت فرانگر پرتو
1000
1%
1%